Departments of Teaching

1、Department of Legal Theory

Director: Wang Bin

Members: Jia Jinghua, Jia Zhuowei, Sun Jingchao  

 

2、Department of Legal History

Director: Yu Yuhe

Members: Yue Chunzhi, Feng Xuewei, Huang Yuxin

 

3、Department of Constitutional and Administrative Law

Director: Yan Erbao

Members: Fu Shicheng, Song Hualin, Tu Zhenyu, Li Xiaobing, Li Ruiyi, Wang Ruixue, Ke Zhenxing

 

4、Department of Criminal Law

Director: Zhang Xinxiang

Members: Liu Shixin, Zheng Zeshan, Wang Qiangjun, Zou Bingjian, Kui Jia

   

5、Department of Civil and Commercial Law

Director: Zhang Ling

Members: Chen Yaodong, Han Liang, Hu Xuyu, Zhang Hongbo, Kong Lingwei, Li Fei, Xiang Bo, Zhang Zhipo, Xie Qingchuan, Li Yi, Cui Xuewei  

 

6、Department of Litigation Law 

Director: Yang Wenge

Members: Zhang Lixia, Liu Ping, Zhu Tonghui, Gao Tong, Liu Pengfei  

 

7、Department of Economic Law

Director: Chen Bing

Members: Wan Guohua, He Hongfeng, Sui Wei, Yang Guangping, Li Jianren, Sun Wei  

 

8、Department of Environment and Resource Protection Law

Director: Shi Xueying

Members: Sun Qiuyu, Liu Fang, Shen Jinzhong, Liu Ancui  

 

9、Department of International Law

Director: Zhu Jing'an

Members: Cheng Baoku, Zhang Yong, Xu Guangyao, Shi Wei, Bai Jiayu, Qin Ruiting, Tang Yingxia, Wang Peng, Hu Jianguo, Yan Yu, Lv Yiwei, Zhao Jingjing, Wang Shaotang